Všeobecné obchodní podmínky e-shopu KasparDrumsticks

Nacházíte se v internetovém obchodu KasparDrumsticks. Tento obchod je přímý prodej výrobce bubenických paliček KasparDrumsticks. Důvod jeho otevření je větší dostupnost našich výrobků v regionech, kde nemáme prodejní místo případně obchodník nenabízí celý sortiment našich výrobků. Dále byl zřízen pro prodej v zemích, kde nemáme doposud vytvořenou distribuční síť.

Objednávky
Zboží je nutné objednat písemnou formou vyplněním objednávky přímo na internetových stránkách firmy www.kaspardrumsticks.cz. Objednávky přijímáme 24 hodin denně a to v minimální finanční částce, která je stanovena v sekci slevy a poštovné. O úspěšném odeslání objednávky je zákazník informován potvrzovacím e-mailem do několika vteřin po jejím odeslání. 
Slevy a poštovné 

Minimální hodnota objednávky u zákazníků z ČR je 350 Kč bez poštovného
Objednávka do 1000 Kč poštovné 45 Kč
Objednávka do 1000 Kč doporučeně 65 Kč
Objednávka nad 1000 Kč poštovné zdarma
Objednávka ve větším množství – sleva dohodou

Minimální hodnota objednávky u zákazníku z SR je 350 Kč bez poštovného
Objednávka do 1000 Kč poštovné vč. dobírky 160 Kč
Objednávka do 2000 Kč poštovné vč. dobírky 240 Kč
Objednávka nad 3000 Kč poštovné zdarma
Objednávka ve větším množství – sleva dohodou

Expediční lhůty
Standardní skladové zboží zasíláme v ČR na dobírku prostřednictvím České pošty do 3 pracovních dnů, v nejzažších termínech do 10 pracovních dnů. Jako číslo platby (variabilní symbol ) použijte číslo objednavky.

Reklamace
Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené již při doručení zásilky, nepřebírejte jí od spediční služby a tuto zásilku odmítněte. Pokud závadu zjistíte až po odchodu pracovníka spediční služby, prosím informujte nás neprodleně na telefonu 775 335 323 nebo
e-mail: kaspardrum@gmail.com , poničené zboží Vám bude v rámci reklamace vyměněno zdarma. 
Pokud omylem dostanete jiné zboží, než které jste si objednali či nesouhlasí fakturovaná částka, prosím informujte nás abychom neprodleně spravili nápravu.

Informace o uzavření smlouvy
Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto všeobecných obchodních podmínek a z vlastního procesu objednávání. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
Kupující má právo v souladu s § 53 a §54 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zákazník zjistí poškození zboží až po předání, má lhůtu 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží. Reklamaci oznámí dodavateli. Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka je v hodnotě objednaného zboží a nebudou do ní započítány přepravní náklady.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Právo na změnu ceny
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

Záruční list
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, bydliště. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající učiní takové prohlášení v záručním listě a určí v něm podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Vlastnické právo
Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Způsob přepravy
Povinnost označit zboží ve smyslu § 413 Obch.Z. je  splněna vyplněním přepravních a dodacích listin, které provázejí zboží. Zboží bude opatřeno pro přepravu způsobem obvyklým v obchodním styku pro přepravu sjednaného zboží. 

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v produktové sekci internetové prodejny www.kaspardrumsticks.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. 

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Kontakt – zákaznické oddělení:
Tomáš Kašpárek 
e-mail: kaspardrum@gmail.com 
tel: 775 335 323